Intuicyjna platforma do rozwoju Twojej firmy w Interneciekongres pslwmz 2021 konkursu sitesbi

 • Regulamin KONKURSU Respondea organizowanego podczas 29 Kongresu PSLWZ, 19 – 21.11.2021 .

  § 1

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu jest Respondea Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663299, NIP: 7322182766

  2. Konkurs będzie przeprowadzany w dniach 20-21.11.2021 podczas 29 Kongresu PSLWZ w Łodzi.

  3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

  § 2

  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca uczestnikiem Kongresu, która jest pracownikiem lub właścicielem Zakładu Leczniczego dla Zwierząt.

  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

  a) Ściągnięcie Aplikacji kongresowej na swój telefon i zaakceptowanie warunków Regulaminu Kongresu, a tym samym zobowiązanie się do jego przestrzegania.

  b) zapoznanie z regulaminem konkursu u organizatora

  c) spełnienie warunków podanych w §3 p.1

  3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm będących Partnerami Kongresu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

  § 3

  ZASADY KONKURSU I NAGRODY

  1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora za pośrednictwem systemu online.

  2. W konkursie przyznana zostanie nagroda dla najlepszej odpowiedzi na pytanie konkursowe - voucher o wartości 900 PLN netto na pierwsze uruchomienie internetowej rezerwacji wizyt na stronie praktyki weterynaryjnej, w której pracuje wygrana osoba.

  3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

  4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

  5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

  6. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialne będą osoby: Jakub Bogusławski oraz Magdalena Stobińska (Respondea)

  § 4

  DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).

  2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

  3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

  § 5

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania tel. +48 664 951 151, e-mail: moc.ibsetistkatnok