Intuicyjna platforma do rozwoju Twojej firmy w Interneciekongres pslwmz 2021 regulamin konkursu idexx

 • Regulamin KONKURSU WIEDZY IDEXX organizowanego podczas 29 Kongresu PSLWZ, 19 – 21.11.2021 .

  § 1

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu jest IDEXX Laboratories sp zoo, Dominikańska 3, 02-736 Warszawa, NIP 1070004096

  2. Konkurs będzie przeprowadzany w dniach 20-21.11.2021 podczas 29 Kongresu PSLWZ w Łodzi.

  3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

  § 2

  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca uczestnikiem Kongresu, która jest pracownikiem lub właścicielem Zakładu Leczniczego dla Zwierząt.

  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

  a) zapoznanie z regulaminem konkursu u organizatora

  b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1

  3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm będących Partnerami Kongresu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

  § 3

  ZASADY KONKURSU I NAGRODY

  1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora za pośrednictwem systemu online.

  2. Nagrodę otrzyma ta osoba, która jako pierwsza przyśle prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe.

  3. Nagrodą w Konkursie jest voucher o wartości 2000 PLN netto

  - do wykorzystania w ofercie IDEXX (produkty lub usługi, wg. uznania zwycięzcy).

  4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

  5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

  6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

  7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialne będą osoby: Urszula Mazur (IDEXX)

  § 4

  DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).

  2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

  3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

  § 5

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania tel. +48 664 951 151, e-mail: moc.ibsetistkatnok